Het Panama Pumilio Protection Project

Update 22 - 12 - 2010

Het afgelopen jaar zijn 40 verschillende Pumilio lokaties bezocht, over het algemeen staan deze populaties er goed voor. Er zijn 2 lokaties die meer aandacht vragen.
1)Lokatie Punta Clara, alhoewel er de laatste jaren enige ontwikkelingen zijn in dit gebied, heeft dat de populatie niet aangetast. De hier voorkomende kleurvorm leeft over het algemeen op open veld, wegvangen van dieren is hier dan ook de grootste bedreiging, onderhandelingen met de eigenaar zijn gaande om hier een oplossing voor te vinden.
2)Afgelopen periode een populatie bezocht waar 6 jaar geleden een vrij grote populatie zat. De populatie was aanzienlijk kleiner geworden (ong. 40%). De populatiegrootte wordt voornamelijk bepaald door: voldoende voedsel, voldoende afzetplaatsen voor de eieren, weersomstandigheden en biotoop. Na onderzoek bleek hier het voedsel aanbod te stagneren. In dit gebied staan enkele tientallen Cacao bomen die in het verleden door indianen geplant zijn. ( in ong. 60-70% van pumilio populaties zijn Cacao bomen te vinden) De hier aanwezige Cacao bomen zijn al 50+ jaar oud en geven daardoor nog maar weinig of geen vruchten af. De afgevallen vruchten zijn nu eenmaal een grote voedselbron voor fruitvliegjes en andere kleine insecten. Onmiddellijk zijn er Cacao boompjes opgekweekt en uiteindelijk op deze lokaties geplant.

Alhoewel het 3-5 jaar kan duren voor de vruchtproductie op gang komt, heb ik er wel vertrouwen in dat de populatie in de toekomst weer op normale grootte komt. In ieder geval zal deze populatie in de komende jaren goed in de gaten gehouden worden.
Het grondgebied van deze 40 lokaties is een klein percentage van het gehele gebied waar de Pumilio voor komt. Er blijft dus nog voldoende gebied over om in de komende jaren te onderzoeken.

De bouw van het studentenappartement is gestagneerd vanwege tekorten in fondsen.

Chris van der Lingen.

Pijlgifkikkers houden, een prachtige hobby en leuk om de dieren te bestuderen. Maar nog leuker is het om ze in de vrije natuur van dichtbij te zien. In 1996 maakte ik met een vriend een rondreis van 6 weken door Costa Rica en Panama. Tijdens deze reis ontdekte ik een natuur waar je niet op uitgekeken kon raken. Dit is de reden waarom ik inmiddels al 15 reizen gemaakt heb waarvan de laatste 9 met mijn vrouw Wilma die, net als ik, verknocht is aan al die natuurpracht. Een andere hobby van mij is videofilmen en tijdens al deze rondreizen heb ik al zeer veel op video gezet, met het meeste materiaal ben ik nu een kikkerfilm aan het maken die hopelijk het komende jaar klaar is. Omdat ik de laatste jaren al veel onderwerpen op video had gezet, ben ik me meer met fotograferen gaan bezig houden. Ik fotografeer vooral kikkers en andere macro onderwerpen.

Tijdens de reizen kwam ik steeds vaker en langer op de bocas del toro in Panama terecht, woongebied van de Pumilio’s die hier in verschillende kleuren voor komen. Inmiddels weet ik op de Bocas zeer veel locaties waar deze prachtige kikkertjes te vinden zijn. In 1999 was ik benieuwd naar wat er op Escudo de Veragaes te vinden was, er waren wat geruchten over gekleurde kikkertjes, maar duidelijkheid kwam er niet, ondanks zoekpogingen op het Internet. Uiteindelijk heb ik een trip gemaakt naar het eiland en daar prachtige kikkertjes gevonden, video en foto’s geschoten en op mijn site www.dendrobatesworld.com gezet.

Nadeel was wel, dat nu iedereen wist waar deze mooie kikkertjes te vinden waren. Hoewel het niet eenvoudig was het eiland, dat ongeveer 12 km van de kust ligt, te bereiken, waren ze op een gegeven ogenblik onder sommige kikkerliefhebbers te vinden. Meerdere mensen gingen de jaren erna naar het eiland om kikkers op te halen. In ieder geval heb ik hier lering uit getrokken en daarom heb ik, de afgelopen jaren nieuw ontdekte kleurvormen niet vernoemd naar de plaats waar zij gevonden zijn.

Pumiliopopulaties

Over het algemeen kan gesteld worden dat de pumilio’s en andere kikkers op de bocas nog weinig last hebben van de grote, door schimmel veroorzakende sterfte onder kikkers, die vooral in de hoger gelegen gebieden voorkomt. Tijdens mijn laatste reis ben ik nog op locaties geweest waar bijna niet te lopen was van de grote aantallen pumilio’s. Deze populaties worden vooral bedreigd door:, verkoop van land en het mede daardoor veranderen van het biotoop door kappen, en het wegvangen van grote aantallen dieren voor de (illegale)handel. Via een Deense vriend kreeg ik het schokkenden verhaal te horen over een populatie van een aparte kleurvorm nabij Fortuna die, ong. 500 dieren groot, in 1 dag door 3 bezoekers zijn weggevangen.

In 2004 ging ik op pad om foto’s te maken bij 2 mij zeer bekende grote stabiele populaties op Bastimentos en Colon, die ik al vele jaren bezocht. Tot mijn schrik bleek de grote populatie op Bastimentos verdwenen te zijn, er stonden borden te koop en verkocht, alle Allocasia’s waar de pumilio’s hun kraamkamer hadden waren weggekapt.

Op Colon bleek een populatie van meer dan 100 dieren compleet verdwenen te zijn, alhoewel de vindplaats onveranderd was bleek 50 meter verderop het land kaalgekapt te zijn,. Dit veroorzaakte een warme droge luchtstroming richting pumiliobiotoop, aan de vegetatie was weinig te zien maar de kikkers waren weg. Urenlang zoeken in de omgeving leverde geen pumilio’s op. Deze ontwikkelingen baarde me zorgen en zette me aan het denken. Belangrijk is vooral de kikkers te beschermen die in een beperkt biotoop leven en een unieke kleurvorm hebben voor dat biotoop. Als dit biotoop verdwijnt, of alle daar levende unieke kleurvorm van de pumilio’s weggevangen worden, zijn ze voorgoed verdwenen. Om e.e.a. beter te kunnen uitwerken heb ik het “PPPP” opgericht (Panama Pumilio Protecting Project).

Doelstelling

Doelstelling is om alle pumiliobiotopen en populaties in kaart te brengen, d.m.v. tellingen, kleurvorm en vegetatie vastleggen. Als er een kleine populatie van een specifieke kleurvorm gevonden wordt, kan er gekeken worden hoe deze dieren beschemd kunnen worden door afspraken te maken met de landeigenaar of land aan te kopen om er een beschermd gebied van te maken. Dit onderzoek zal vele jaren duren gezien de grootte van het te onderzoeken gebied. Ik heb al gesprekken gevoerd met mensen van ANAM, de Panamese natuurbescherming organisatie, zij waren enthousiast over de plannen.

Eerste onderzoek

In maart 2005 heb ik voor het project een eerste onderzoek/rapportage gemaakt. Het betreft hier de ontwikkelingen op Red Frog Beach. Een investeringsgroep is op een groot gedeelte van Bastimentos wegen aan het aanleggen, er zijn plannen voor grootschalige huizenbouw. Op een aangekocht stuk land van ongeveer 68 hectare wordt in 12 fasen in totaal 800 huizen/villa’s gebouwd met een verkoopprijs van 250.000 tot 650.000 dollar. De bouw van fase 1,2 en 3 is nu aan de gang. Er kwamen op frognet berichten binnen van kikkerliefhebbers dat zij de kikkers op Red Frog Beach wilden bekijken, maar dat kon niet, omdat alles afgezet was, er mocht niemand door. Sommige mensen waren bang dat deze ontwikkelingen niet goed waren voor de kikkerpopulaties. Na gesprekken met het management kreeg ik een speciale toestemming om een onderzoek te doen naar de kikkerstand. Na afspraak werd ik door de bioloog van het bedrijf met de boot opgehaald. Na aankomst werd mij, na tonen van de toestemming, een badge opgespeld waardoor ik overal kon komen en foto’s kon maken. Ondanks het gebrekkig engels van de bioloog konden we elkaar toch duidelijk maken waar het om ging. Het rood omcirkelde gedeelte geeft het gehele project aan. Het witte gedeelte geeft de huidige fase 1 aan en als deze fase klaar is, en de huizen verkocht zijn, zal aan de volgende fase begonnen worden.

Pumiliopopulaties in dit gebied

Al uit eerdere waarnemingen kunnen er 3 belangrijke gebieden voor de pumilio’s aangewezen worden. Op de kaart aangegeven als gebied A, B en C.

Gebied A is een dicht, heuvelachtig bosgebied van 5,5 hectare waar zich een grote stabiele populatie bevind. Plan is, dit gebied te laten zoals het is en als beschermd gebied te houden.

Gebied B is de groenstrook langs het strand, de weinige vegetatie en weersinvloeden vanaf zee zorgen er voor een onstabiele populatie. Tellingen in verschillende jaren gaven aantallen van 50 dieren en dan weer 200 dieren aan. Door het weinig voorkomen van jonge dieren, wordt vermoed dat de meeste dieren uit de omliggende omgeving komen. Huizenbouw op deze strook zal zeker een impact hebben, maar zal niet de gehele populatie in dit gebied in gevaar brengen.

Gebied C is de meest bekende en bezochte plek waar de pumilio’s te vinden zijn. Op deze, half in zee stekende, dicht beboste heuvel zijn rondom in groten getale pumilio’s te vinden. Tijdens de beklimming van de zuidzijde kwam ik regelmatig pumilio’s tegen. Op de top viel het op, dat ik steeds meer jonge dieren zag. Na verder onderzoek bleek er, vooral aan de andere zijde (zeekant) zich een stabiele populatie te bevinden met veel jonge dieren. Omdat het de bedoeling is, deze heuvel voor publiek open te houden, en de te verwachten grotere aantallen bezoekers, heb ik geadviseerd over de top een afrastering te maken inclusief de bekende borden, zodat het gebied waar de kikkers zich voortplanten beschermd blijft.

Gebied D is het gebied waar de grootste bedrijvigheid te vinden is, wegen worden aangelegd, vele huizen worden gebouwd. Nagenoeg heel het gebied bestaat uit heuvelachtig grasland. Duidelijk geen Pumilio biotoop. Onderzoek in kleine percelen met bomen/bosjes leverde geen resultaten op.

Conclusie

De huidige 3 projecten zal geen grote impact hebben op de pumilio-populatie, mits het advies over de top van de heuvel (gebied C) opgevolgd wordt. De bedrijfsbioloog heeft notities gemaakt en beloofde e.e.a. in orde te maken.Onder toezegging van de bioloog om later meer onderzoeken te mogen verrichten, hebben wij afscheid genomen. Start van de volgende bouwprojecten zal pas plaats vinden als deze 3 projecten voltooid en verkocht zijn. Dan zullen er nieuwe onderzoeken nodig zijn.

Stand van zaken anno 2008

Door diverse omstandigheden de laatste jaren, is de ontwikkeling en bouw ernstig vertraagd, ontwikkeling van fase 2 zal waarschijnlijk nog wel jaren op zich laten wachten.

Volgend onderzoek

In het voorjaar van 2007 zijn Dirk de Wit en Roy Morssinkhof van de universiteit van Wageningen gestart met de eerste onderzoeken voor het project, voor de tijdsduur van 4 ˝ maanden. Hier het onderzoekvoorstel. Na intensief onderzoek zijn de pumiliopopulaties van de westerlijke helft van het eiland Colon en geheel het eiland Solarte (cayo Nancy) in kaart gebracht. De aangetroffen populaties zijn volledig in kaart gebracht en voorlopig nog niet bedreigd vanwege grote verspreiding over verschillende prive’gronden en slecht bereikbare gebieden. Inmiddels zijn er door bezoeken aan andere verdere gebieden al kleine unieke populaties gevonden die in de toekomst in kaart gebracht moeten worden.

Huisvesting

Het zoeken naar huisvesting voor genoemde onderzoekers was geen eenvoudige zaak, het wordt op de bocas steeds moeilijker een geschikte en betaalbare huisvesting te vinden, jaarlijks stijgen de prijzen. Vanwege stijgende woonlasten en sterk stijgende brandstofprijzen (dagelijks bootvervoer naar andere eilanden) zijn de volgende maatregelen genomen: Er wordt dit jaar gestart met de bouw van een appartement, speciaal voor studenten of kikkerliefhebbers die voor het project onderzoek willen doen. Deze woning zal gratis of tegen een kleine prijs worden aangeboden (afhankelijk van sponsoring) Tevens zal er een financiele reserve moeten komen ter dekking van toekomstig brandstofverbruik.

Sponsoring

Voor het PPPP zoeken wij sponsors. Sponsoring is mogelijk door een donatie te doen via www.paypal.com aan cvdlingen@orange.nl vermeld hierbij PPPP en volledig naam / bedrijf / vereniging.
Donaties vanaf 70 euro ( 100 dollar) maakt u bronzen deelnemer
Donaties vanaf 350euro ( 500 dollar) maakt u zilveren deelnemer
Donaties boven 700euro (1000dollar) maakt u gouden deelnemer.

Het gesponsorde geld wordt gebruikt voor de bouw van het appartement (geschatte kosten 24.000 euro) en voor de brandstofreserve. Na de bouw komen er in het apartement 3 lijsten met de namen van bronzen, zilveren en gouden donateurs te hangen. De donateurs krijgen als dank het volgende aanboden: Bronzen deelnemers krijgen een halve dagtour naar pumiliopopulaties aangeboden.(excl.brandstof) Zilveren deelnemers krijgen een hele dagtour naar pumiliopopulaties aangeboden. (excl.brandstof) Gouden deelnemers krijgen een hele dagtour naar pumiliopopulaties aangeboden incl. ontbijt, lunch en diner. (incl. Brandstof)

Namens de Pumiliopopulaties zeggen wij u vriendelijk dank.

Chris van der Lingen.